ÚPLNÉ PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE

„Kúpte Braun a vyhrajte 4 000 € alebo chytré hodinky Samsung Galaxy Watch Active 2.”

Týmto dokumentom sú upravené pravidlá spotrebiteľskej súťaže „Kúpte Braun a vyhrajte 4 000 € alebo chytré hodinky Samsung Galaxy Watch Active 2” (ďalej len „súťaž” a „pravidlá”).

Tieto pravidlá je možné pozmeniť písomnými dodatkami, ktoré prípadne budú zverejnené na webových stránkach www.braunmovember.cz a www.braunmovember.sk.

 1. Usporiadateľ a organizátor súťaže:

  Orbico s.r.o.,
  so sídlom: Vinohradská 1597/174, Praha 3, 130 00
  IČO: 05899664
  zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, v oddiele C, vložke 272655 (ďalej len „usporiadateľ“)

  Organizátorom súťaže je:

  Creative Heroes, s.r.o.
  IČ: 248 52 996
  se sídlem Ocelkova 643/20, Praha 9, 198 00
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 201533 (ďalej len „organizátor“)

 2. Termín a miesto súťaže

  Súťaž bude prebiehať v období od 1. 11. 2020 00:00:01 hodín do 30. 11. 2020 23:59:59 hodín (ďalej len „čas konania”) na území Českej republiky a Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania” súťaže).

 3. Súťažné výrobky

  Do súťaže sú zaradené nákupy všetkých produktov osobnej starostlivosti (pánske holiace strojčeky a zastrihávače, dámske holiace strojčeky, epilátory, tvárové epilátory s čistiacou kefkou, IPL epilátory a produkty vlasovej starostlivosti) značky Braun (ďalej len „súťažný výrobok”), ak jeden vykonaný nákup je v minimálnej celkovej hodnote 39, 90 € (vr. DPH).

 4. Účastník súťaže

  Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba - spotrebiteľ, staršia ako 18 rokov, ktorá má doručovaciu adresu na území Českej republiky alebo Slovenskej republiky a splní stanovené pravidlá tejto súťaže (ďalej tiež „súťažiaci”).

  Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci a spolupracovníci usporiadateľa a organizátora súťaže, ako aj osoby blízke usporiadateľovi alebo organizátorovi (ďalej len ako „osoba blízka”).

  Osoby, ktoré nespĺňajú podmienky účasti v súťaži alebo ktoré konajú v rozpore s pravidlami súťaže, dobrými mravmi alebo právnymi predpismi, nebudú do súťaže zaradené, prípadne budú dodatočne zo súťaže vylúčené.

  Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje možnosť vylúčiť účastníka súťaže aj v prípade, že má dôvodné podozrenie, že účastník koná v rozpore s dobrými mravmi, týmito podmienkami alebo právnymi predpismi.

 5. Ako súťažiť?
  1. Nakúpte súťažný výrobok – minimálna hodnota jedného nákupu musí byť 39, 90 €.
  2. Nákup (a teda účtenka) musí byť vystavená v období od 1. 11. 2020 do 30. 11. 2020.
  3. Účtenku (daňový doklad) zaregistrujte do súťaže na webových stránkach www.braunmovember.cz ((pre Slovenskú republiku www.braunmovember.sk)
  4. Súťažiaci vyplní vo formulári meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail, hodnotu zakúpených produktov, miesto / mesto nákupu a nahrá kópiu účtenky. Tieto údaje sú potrebné na zaradenie do súťaže – potrebujeme ich na identifikáciu súťažiaceho a kontaktovanie v prípade výhry. Registrácie, ktoré nebudú úplné, nebudú zaradené do súťaže.
  5. Každú účtenku je možné registrovať iba raz. Z registrácie budú vyradené poničené, nečitateľné alebo inak znehodnotené účtenky.
  6. Za každých začatých 39.90 € na účtenke dostane súťažiaci “pomyselné” jedno miesto v žrebovaní. V prípade, že budú registrované súťažné produkty v hodnote 39, 90 €, súťažiaci získa jedno miesto v žrebovaní. Ak budú registrované napr. súťažné produkty v hodnote 160 €, súťažiaci získa štyri miesta v žrebovaní. Čím vyššia bude hodnota nákupu, tým viac miest v žrebovaní súťažiaci získa. Jedna účtenka tak môže mať viac žrebovacích čísel.
  7. O registrácii do súťaže budeme každého súťažiaceho informovať do 24 hodín e-mailom. Ak e-mail súťažiaci nedostane, nebol do súťaže (pravdepodobne kvôli nesplneniu niektorých vyššie uvedených podmienok) zaradený – v takom prípade nás môže záujemca o súťaž kontaktovať na e-maile info@braunmovember.cz.
  8. Súťažnú účtenku si súťažiaci musí ponechať, v prípade výhry ju bude musieť predložiť. Súťažná účtenka musí zostať platná počas trvania súťaže a najmenej ďalších 14 dní po ukončení žrebovania. V prípade, že výherca odstúpi od kúpnej zmluvy k tovaru, ktorý bol súčasťou účtenky zapojenej do žrebovania, môže byť zo súťaže dodatočne vylúčený.

   Súťažná účtenka bude súčasťou vždy jedného kola žrebovania o vedľajšie ceny – podľa dátumu registrácie. Zlosovanie prebehne v danom kole vždy z účteniek registrovaných v týždni pred daným žrebovaním. Každá účtenka bude iba v jednom kole žrebovania o vedľajšie ceny.

   Všetky účtenky budú súčasťou žrebovania o hlavnú výhru.

   Súťažný výrobok Braun je možné zakúpiť u vybraných partnerov pôsobiacich v Českej republike a Slovenskej republike v ich kamenných či internetových obchodoch.

   Konkrétne ide o:

   Kamenné a online obchody v Českej republike

   Alza.cz www.alza.cz
   DATART www.datart.cz
   Dr. Max www.drmax.cz
   Electro World www.electroworld.cz
   EURONICS www.euronics.cz
   Expert Elektro www.expert.cz
   Globus www.globus.cz
   Mall.cz www.mall.cz
   Notino www.notino.cz
   OKAY Elektro www.okay.cz
   PLANEO Elektro www.planeo.cz
   ExaSoft.cz www.exasoft.cz

   Online obchody v Českej republike

   Braunobchod.cz www.braunobchod.cz
   Holime.cz www.holime.cz
   Kasa.cz www.kasa.cz
   Lékárna.cz www.lekarna.cz
   Onlineshop.cz www.onlineshop.cz
   Pilulka www.pilulka.cz
   Probeardstore.cz www.probeardstore.cz
   T. S. Bohemia www.tsbohemia.cz

   Kamenné a online obchody na Slovensku

   Andrea Shop www.andreashop.sk
   Alza www.alza.sk
   DATART www.datart.sk
   Dr. Max www.drmax.sk
   EURONICS www.euronics.sk
   DOMOSS www.domoss.sk
   NAY www.nay.sk
   OKAY Elektro www.okay.sk
   PLANEO Elektro www.planeo.sk

   Online obchody na Slovensku

   AGEM COMPUTERS www.agem.cz
   Braunobchod.sk www.braunobchod.sk
   Hej.sk www.hej.sk
   Holime.eu www.holime.eu
   Mall.sk www.mall.sk
   Mojalekaren.sk www.mojalekaren.sk
   Notino.sk www.notino.sk
   Pilulka.sk www.pilulka.sk
 6. Ceny, o ktoré hráme

  Hlavnou výhrou je 100 000 Kč / 4000 €.

  Vedľajšou výhrou sú chytré hodinky Samsung Galaxy Watch Active 2 – tých je do súťaže vložených 40 ks.

 7. Žrebovanie

  Výherca bude určený žrebovaním, ktoré vykoná organizátor súťaže.

  Žrebovanie bude prebiehať niekoľkokrát, podľa tohto plánu:

  • - hlavná výhra bude vyžrebovaná 4. 12. 2020 o 12:00
  • - ďalšie výhry budú vyžrebované:
   • 9. 11. 2020 o 12:00.
   • 16. 11. 2020 o 12:00.
   • 23. 11. 2020 o 12:00.
   • 1. 12. 2020 o 12:00.
  • Vždy bude vyžrebovaných 10 výhercov. Každý výherca získa jedny hodinky Samsung Galaxy Watch Acitve 2.

  Žrebovanie bude prebiehať za prítomnosti zástupcu usporiadateľov a z každého žrebovania bude vyhotovený písomný zápis.

  Zoznam výhercov, resp. zoznam výherných účteniek, bude zverejnený do 3 pracovných dní od ukončenia daného súťažného obdobia na webovej stránke súťaže: www.braunmovember.cz a www.braunmovember.sk.

  Výherca bude o výhre informovaný do 3 pracovných dní od zverejnenia výherných účteniek na webových stránkach prostredníctvom e-mailu, ktorý bol zadaný do registračného formulára.

  Na odovzdanie výhry bude výherca musieť predložiť platnú účtenky. Z toho dôvodu musí súťažiaci účtenku uschovať. V prípade nedoloženia konkrétnej účtenky si usporiadateľ vyhradzuje právo výhru neodovzdať a realizovať nové žrebovanie, prípadne výhra prepadne bez náhrady usporiadateľom na ďalšie marketingové účely. Toto je na voľbe usporiadateľa.

  V prípade, že nebude možné všetky výhry rozdeliť medzi výhercov z akéhokoľvek dôvodu (v súlade s týmito pravidlami alebo právnymi predpismi), nerozdané výhry prepadajú usporiadateľom, ktorí môžu rozhodnúť o ich ďalšom využití.

  Na výhru nie je právny nárok.

  Súťažiaci, ktorí nevyhrali, nemusia byť nijako vyrozumení.

 8. Odovzdanie výhier

  Výhry (po overení výhercu a platných účteniek) budú odovzdané výhercom prostredníctvom prepravnej služby na adresu, ktorú výhercovia uviedli v rámci výhernej registrácie, do 30 dní od ukončenia tejto súťaže.

  Hlavná výhra bude odovzdaná prevodom na bankový účet, ktorý výherca oznámi. Výhra podlieha daňovým zrážkam stanoveným právnymi predpismi. Suma, ktorá bude prevedená, bude zodpovedať výške po týchto zákonných zrážkach.

  Usporiadateľ ani organizátor súťaže nenesú zodpovednosť za prípadné nedoručenie výhier z dôvodov spočívajúcich na strane prepravnej služby.

  Na výhry nie je právny nárok. Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru, než ktorá mu bude odovzdaná alebo zaslaná. Usporiadateľ ani organizátor nenesú zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s využitím výhier či v súvislosti s účasťou na súťaži. Nie je prípustné ani iné vecné alebo finančné protiplnenie v hodnote výhry. Za chyby spojené s používaním výhry nenesie usporiadateľ ani organizátor súťaže zodpovednosť.

  Spracovanie osobných údajov a osobnostné práva

  Na realizáciu súťaže a na vaše zaradenie do nej je treba spracovávať niektoré vaše osobné údaje.

  Tieto údaje môžu byť spracované len so súhlasom súťažiaceho, ktorý je dobrovoľný, ale nutný. Bez neho nie je možné sa zaradiť do žrebovania o ceny a odovzdanie výhier.

  Spracované budú údaje, ktoré súťažiaci vyplní do registračného formulára, teda meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail a údaje o vašom nákupe. Tieto údaje potrebuje usporiadateľ na zaradenie do súťaže, potvrdenie registrácie, žrebovania, kontaktovanie výhercov a odovzdanie cien.

  Údaje sú spracovávané usporiadateľom (správca) a organizátorom súťaže (spracovateľ).

  Ich spracovanie bude prebiehať po dobu nevyhnutne potrebnú na realizáciu súťaže a 6 mesiacov od jej ukončenia.

  Súťažiaci má právo sa kedykoľvek na usporiadateľa obrátiť na emailovej adrese soutez@braunmovember.cz, prípadne sutaz@braunmovember.sk alebo na vyššie uvedenej poštovej adrese a chcieť informáciu, aké osobné údaje sú spracovávané; súťažiaci si môže vyžiadať aj prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, alebo požadovať obmedzenie spracovania; môže tiež požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov; požadovať vymazanie osobných údajov; v určitých prípadoch má právo na prenosnosť údajov. Ak si súťažiaci myslí, že s dátami nie je nakladané správne, môže podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov alebo súdne vymáhať svoje nároky.

 9. Záverom

  Spotrebiteľ má nárok pri nákupe produktov online odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Aby nedochádzalo k účelovému nákupu len na zaradenie do súťaže, bude požadované doloženie platnej účtenky v čase žrebovania a 14 dní od jeho ukončenia. Odstúpením od kúpnej zmluvy (toto právo máte samozrejme aj naďalej) zaniká podmienka pre účasť v súťaži a odovzdanie výhry.

  V prípade zaradenia do súťaže ďalej nie je možné uplatniť propagačnú akciu “Garancia vrátenia peňazí 60 dní s Braun” – vrátenie tovaru sa v takom prípade riadi iba zákonnou úpravou spotrebiteľských vzťahov v rámci občianskeho zákonníka.

  Usporiadateľ si vyhradzuje zmenu súťažných podmienok. Akákoľvek zmena bude vyhlásená na súťažnom webe.

  V prípade rozporu medzi pravidlami súťaže na propagačných materiáloch a textom týchto pravidiel platí znenie týchto pravidiel. Skrátené znenie pravidiel uvedené na propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom je nutné vykladať v súlade s úplnými pravidlami súťaže.

  Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Je možné využiť aj platformu na riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

  Na účely tejto súťaže zriadil usporiadateľ info e-mail info@braunmovember.cz.

  Originál úplných pravidiel bude počas trvania súťaže zverejnený na internetových stránkach www.braunmovember.cz a www.braunmovember.sk.

  V Prahe, dňa 10.10. 2020